งานวิจัยสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา : 2550
ชื่อโครงการ(ภาษาไทย) : ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงปรับความเร็วตามอุณหภูมิ
ชื่อโครงการ(ภาษาอังกฤษ) : -
ผู้จัดทำ : นายมนัสธพงษ์ พลชา
นายรัฐพงษ์ กุมมา
นางสาววิจิตรา ปะมโน
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ยงยุทธ์ วิฑูธีรศานต์
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ :  

ชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงปรับความเร็วตามอุณหภูมิ สร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบความเร็วรอบของมอเตอร์ที่แปรผันกับอุณหภูมิ การทำงานของชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงปรับความเร็วตามอุณหภูมิประกอบไปด้วยส่วนหลักๆดังนี้ คือ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ชุดเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ ชุดโปรแกรมควบคุม มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดวัดความเร็วรอบของมอเตอร์ การทำงานของชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงปรับความเร็วตามอุณหภูมิ โดยเริ่มที่เซนเซอร์จับอุณหภูมิส่งสัญญาณให้แก่ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลตามโปรแกรม ส่งสัญญาณเอาต์พุตให้วงจรชอปเปอร์ควบคุมแรงดันให้แก่มอเตอร์เพื่อควบคุมความเร็วโดยแปรผันตามอุณหภูมิ ซึ่งผลการทดลอง เมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับเซนเซอร์ความเร็วรอบของมอเตอร์จะสูงขึ้น และเมื่อลดอุณหภูมิให้แก่เซนเซอร์ความเร็วรอบก็จะลดลงตามลำดับ

ดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัย : ไม่มีข้อมูล
 

 • วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
 • ประมวลรายวิชาโครงงาน อิเล็กฯ
 • แบบเสนอเค้าโครงวิจัย
 • แบบประเมินเตรียมความพร้อม
 • คำร้องขอสอบโครงงาน
 • แบบประเมินผลโครงงาน
 • แบบคำร้องให้ประเมินผล
 • 1.เอกสารรายวิชา Power Electronic
 • ประมวลรายวิชาพื้นฐานคอมอุตฯ
 • .ใบงาน1a - คอมอุตฯ
 •